Eugenio LUCAS Y VILLAAMIL (1858-1918)

Eugenio LUCAS VILLAMIL - Lucas VILLAMIL - Villamil LUCAS - Eugenio Lucas VILLAAMIL
其他可能的“作品鉴别”类别: 款, 圈子

即将上拍的作品

艺术家Eugenio LUCAS Y VILLAAMIL目前没有任何作品正在拍卖
籍艺术家Eugenio LUCAS Y VILLAAMIL (1858-1918), 该艺术家最早的成交记录为绘画作品,于1987年在Sotheby's拍出。其最新的成交记录则为绘画作品,于2022年拍出。Artprice“数据分析与图表”以659则拍卖结果为依据。 特别是:绘画, 水彩作品. Artprice.com交易广场向您推荐艺术家的拍品 1