Guido C. (Cercle) CAGNACCI (1601-1681)

成交结果

绘画 1

即将上拍的作品

艺术家Guido C. (Cercle) CAGNACCI目前没有任何作品正在拍卖
籍艺术家Guido C. (Cercle) CAGNACCI (1601-1681), 该艺术家最早的成交记录为绘画作品,于1989年在Ader-Picard-Tajan拍出。其最新的成交记录则为绘画作品,于1989年拍出。Artprice“数据分析与图表”以1则拍卖结果为依据。 特别是:绘画.
搜索了"Guido C. (Cercle) CAGNACCI"的用户还关注以下艺术家: Pancho QUILICI - Guido Canlassi CAGNACCI - Joseph GUGGINO