GENG Jian (XX-XXI)

成交结果

没有艺术家GENG Jian的任何成交记录

即将上拍的作品

艺术家GENG Jian目前没有任何作品正在拍卖

艺术市场观察

在Artprice.com交易平台

在Artprice.com标准化交易市场上出售或购买GENG Jian的作品。
的GENG Jian (XX-XXI)是出生于XX的艺术家。
搜索了"GENG Jian"的用户还关注以下艺术家: GENG Jian & PENG Li