Christian IV. besucht Tycho Brahe auf Uranienborg, 1831, : Christoffer Wilhelm ECKERSBERG (1783-1853)

版画

2017,
德国
此信息仅限订阅数据库用户查询

需要完整访问这些信息?

查询我们的数据库套餐方案