Léonard BORDES - L'avant port de Fécamp

艺术家 艺术家关键数字及市场趋势 Léonard BORDES / 交易广场上的所有艺术品
作品类型 原作
作品名称 L'avant port de Fécamp
类别 绘画
创作技法 油彩/底板
签名 左下图
作品不含裱框面积
19.69 x 24.02 in
50 x 61 cm
开立证明书之单位/机构 Place des Arts
开立收据之单位/机构 Place des Arts
主题 landscape
艺术流派 Ecole Normande
艺术分类广告讯息编号 1117071
卖家类型 公司
价格
1,500 €
1,500 € (1,755 $)
1,500 € (1,280 £)
1,500 € (11,333 ¥)

联系卖家 Place des Arts

最近一次搜寻