Giulio FIORI - Natura morta con fiori

艺术家 艺术家关键数字及市场趋势 Giulio FIORI / 交易广场上的所有艺术品
作品类型 原作
作品名称 Natura morta con fiori
1950
类别 绘画
创作技法 油彩/帆布
签名 左上图
作品不含裱框面积
18.5 x 13.78 in
47 x 35 cm
开立证明书之单位/机构 Cantore Galleria Antiquaria
购买凭证 不同意
作品现状 优秀
发表评论

Giulio Fiori (Bologna 1909 - Bologna 1991)

Natura morta con fiori, 1950 ca.

cm 47 x 35

olio su tela​

艺术分类广告讯息编号 1917451
卖家类型 公司

联系卖家 Galleria Cantore

最近一次搜寻