Augusto GARAU - Forma blu

艺术家 艺术家关键数字及市场趋势 Augusto GARAU / 交易广场上的所有艺术品
作品类型 原作
作品名称 Forma blu
1994
类别 绘画
创作技法 油彩/帆布
签名 右下图
作品不含裱框面积
28.74 x 23.62 in
73 x 60 cm
开立证明书之单位/机构 Autentica su foto a cura Eredi Garau
开立收据之单位/机构 Artesegno
作品现状 优秀
发表评论

Olio su tela

Oil on canvas

Autentica su foto a cura Eredi Garau

Photo-certificate by Garau Heirs

Firma in basso a destra

Signed bottom right


艺术分类广告讯息编号 2233244
卖家类型 公司

联系卖家 Artesegno

最近一次搜寻