Luciano VENTRONE - Vite Americana

艺术家 艺术家关键数字及市场趋势 Luciano VENTRONE / 交易广场上的所有艺术品
作品类型 原作
作品名称 Vite Americana
类别 绘画
创作技法 油彩/帆布
签名 背面
作品不含裱框面积
33.46 x 39.37 in
85 x 100 cm
开立证明书之单位/机构 Galleria Claudio Poleschi
开立收据之单位/机构 Claudio Poleschi arte contemporanea
作品现状 优秀
艺术分类广告讯息编号 2269777
卖家类型 公司

最近一次搜寻