Piero GILARDI - SPIAGGIA ROSSA

艺术家 艺术家关键数字及市场趋势 Piero GILARDI / 交易广场上的所有艺术品
作品类型 原作
作品名称 SPIAGGIA ROSSA
1989
类别 雕塑
创作技法 集合 (集景)艺术
编号及/或版本 Poliuretano espanso
签名 背面
作品不含裱框面积
39.37 x 39.37 in
100 x 100 cm
开立证明书之单位/机构 Artcom
购买凭证 不同意
作品现状 票据
发表评论

" SPIAGGIA ROSSA " - 1989
cm. 100 x 100
Poliuretano espanso

艺术分类广告讯息编号 2305399
卖家类型 公司

联系卖家 ARTCOM SRL

最近一次搜寻