Tøvær (Dégel)  

Frits THAULOW
版画 尘蚀铜 (锌)版画
1,500 € (1,820 $)